เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 9, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

October 9, 2020

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

October 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคม Nobel Prize in Science Café Vol.1 ตอน ปริศนาหลุมดำและใจกลางทางช้างเผือก

October 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม“การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น”

Prev page

Next page