เดือนธันวาคม 2562


ผลงานวิจัย

December 6, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ

December 4, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 2/2562 (Council Visit) ณ บัณฑิตวิทยาลัย

December 4, 2019

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

December 3, 2019

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน

Prev page

Next page