ผลงานวิจัย

July 23, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP 2 เรื่อง “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในหัวข้อ การใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล : ลักษณะบาดแผลของการบาดเจ็บแต่ละชนิด

July 22, 2023

ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ประจำปี 2566 (MSP Annual Progress Report)

July 21, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7 (7th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting)

July 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “Mahidol TQC Winner Talk 2022 เส้นทางสู่การได้รับรางวัล TQC” ครั้งที่ 1

Prev page

Next page