ผลงานวิจัย

April 25, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 4/2565

April 23, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “Pitching Challenge for solving Physically Challenged and Mental Health Problems” โดย สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

April 23, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 11”

April 22, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

Prev page

Next page