ผลงานวิจัย

May 19, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่”

May 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ครั้งที่ 8 : อยากได้หลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงใจตลาดแรงงาน: จะหาและใช้ “Stakeholder Requirements” อย่างไร

May 19, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการขับเคลื่อนคณะทันตแพทยศาสตร์”

May 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดประชุมขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

Prev page

Next page