ผลงานวิจัย

August 17, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 33/2566 ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

August 17, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 32/2566 ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

August 15, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 31/2566 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

August 15, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 30/2566 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Prev page

Next page