ผลงานวิจัย

October 5, 2021

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรม “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564”

October 1, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมระดมสมองลดฝุ่น PM2.5

October 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาส ความท้าทาย และทัศนะ ด้านการศึกษาต่อประชาคมอาเซียน”

September 30, 2021

ม.มหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

Prev page

Next page