ผลงานวิจัย

March 21, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรม การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล

March 21, 2022

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เข้าร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022)

March 21, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิด จัดเสวนา “เพลง บทกวี วิถีแห่งการสืบสานภาษาแม่” เนื่องในวันกวีนิพนธ์โลก ภายใต้ชุดการเสวนาวันภาษาแม่ และ ทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง (International Decade of Indigenous Languages)

March 19, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 10”

Prev page

Next page