ผลงานวิจัย

December 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

December 15, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – SAR Writing

December 15, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของกำลังพลและครอบครัว ร่วมกับ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

December 15, 2023

ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Prev page

Next page