ผลงานวิจัย

February 18, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานมหกรรมจิตตปัญญา โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : เส้นทางสู่สุขภาวะทางปัญญา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

February 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบองค์รวมในภาวะวิกฤตโควิด 19

February 17, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO : Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit

February 17, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา และพิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

Prev page

Next page