เดือนมีนาคม 2564

March 1, 2021
ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

March 2, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

March 2, 2021

วิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

March 3, 2021

ม.มหิดล แสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech