มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก ของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี คณะผู้บริหาร จากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในพันธกิจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านจัดการการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
  2. ด้านการวิจัยและวิชาการ การสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้
  3. ด้านการบริการ การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน