คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
March 29, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเปิดโครงการ “รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส 237 ราย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”
March 31, 2021

ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System

3

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในฐานะประธานโครงการ ผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดตั้งโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ตอบสนองต่อนโยบายโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงาน และปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูง มุ่งตอบสนองความต้องการตลาด และเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งโครงการพัฒนา Ecosystem ดำเนินการกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ของมหาวิทยาลัยและประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป