มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 10
March 29, 2021
ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System
March 30, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

1617021281753

วันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล แด่ อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และ รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

ปีนี้มีอาจารย์ดีเด่นได้รับ “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ดังนี้
– รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก ได้แก่ รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1617020537533

รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

– รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก ได้แก่ รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1617020541340

รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1617020542956

รศ.นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” คณะ ฯ ได้รับจากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์

สำหรับ “รางวัลเกียรติคุณของแพทยสภา” เป็นการประกาศเกียรติคุณ แก่ อาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา