มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรแพทย์ 6 ปี รับ 2 ปริญญา ตอบโจทย์ผู้เรียนแพทย์ เลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโท ควบคู่อีก 1 สาขา
March 29, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
March 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 10

AUN HPN-29-3-2021_210329_0

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 10 โดยมี นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และรองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN  ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล (Healthy University Rating System : HURS) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตาราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และรองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกรรมการฯ ส่วนหนึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

1. การประชุม 7th International Advisory Committee จะจัดช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์ COVID-19

2.การจัด 4th Capacity Building for Health Promotion Workshop ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ ได้แก่
2.1 Leadership in Health Promotion toward Healthy University จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
2.2 Policy Advicacy in Alcohol and Tobacco Control จัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

3.Healthy University Networking ในเบื้องต้นจะดำเนินการทาบทามมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในเครือข่ายนี้ด้วย

4.คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอกิจกรรม Healthy University Movement 2021 เน้นให้มีช่วงพักทุก 1 ชั่วโมงของการเรียนหรือการทำงาน ด้วย Clip เต้น 2-3 นาที เบื้องต้นคาดว่าจะมีการจัดโครงการประกวด clip Tik Tok Challenge

5.การประชาสัมพันธ์ Progress report on Healthy University Rating System (HURS) Development ใน AUN Rectors Meeting ช่วงเดือนสิงหาคม 2564

6.หัวข้อกิจกรรมในวัน Healthy University Day ในปีต่อๆ ไป ควรจะเป็นหัวข้อของ Mental health, Stress, Suicide and Gambling