คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเปิดโครงการ “รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส 237 ราย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”
March 31, 2021

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

1

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) พร้อมบรรยายพิเศษ “การประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ : แนวคิดและการบูรณาการสู่บทเรียนการปฏิบัติ” โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิจัยประเมินผลมหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และกระบวนการกลุ่ม “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่” ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

2

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
อธิบดีกรมการศาสนา

9

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งแผนแม่บท ดังกล่าว สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 นี้ เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินการตามแผนแม่บท เพื่อให้สอดรับกับการจัดทำแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) การจัดประชุมดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เครดิตภาพจาก ข่าวสดออนไลน์