เดือนมีนาคม 2564


ผลงานวิจัย

March 25, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “International Forum on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” โดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University ประเทศไต้หวัน

March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ….

March 25, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมไทยไอโอที

March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี” พร้อมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO หวังต่อยอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน

Prev page

Next page