ผลงานวิจัย

July 13, 2023

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับหัวหน้าส่วนงาน” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

July 13, 2023

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดงาน CMMU Sustainability Fest 2023

July 12, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit :3) ครั้งที่ 20/2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

July 12, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล The Centre National de la Recherche Scientifique สาธารณรัฐฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Prev page

Next page