ผลงานวิจัย

January 20, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 29”

January 16, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการ “Developing a Sustainability Mindset Training Program for Students” สร้างความตระหนักรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

January 16, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับผู้แทนจาก Indiana University (IU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

January 15, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา MU-ADP รุ่นที่ 4

Prev page

Next page