ผลงานวิจัย

September 16, 2022

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

September 15, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)

September 15, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

September 15, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ครั้งที่ 2: ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Prev page

Next page