ผลงานวิจัย

August 24, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 37/2566 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

August 24, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะทูตในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

August 21, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 35/2566 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

August 21, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 34/2566 ของคณะเทคนิคการแพทย์

Prev page

Next page