ผลงานวิจัย

May 9, 2024

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

May 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT) ภายใต้แนวคิด Travel THAILAND with EASE

May 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (27th Annual Conference of Thai Neuroscience Society, TNS27)

May 8, 2024

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ม.มหิดล ร่วมหารือวาดาแนวทางร่วมต้านสารต้องห้ามในวงการกีฬา

Prev page

Next page