ผลงานวิจัย

January 14, 2023

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะการสื่อสารระดับโลกและระหว่างวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการระดับภูมิภาคเพื่อโลกที่ยั่งยืน”

January 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

January 12, 2023

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

January 12, 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 22 เนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้

Prev page

Next page