ผลงานวิจัย

September 15, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

September 15, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ครั้งที่ 2: ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

September 15, 2022

กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ “นิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ MU no smoking 2022”

September 14, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

Prev page

Next page