ผลงานวิจัย

July 11, 2022

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

July 11, 2022

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2022

July 10, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2565 ในหัวข้อ ก้าวผ่านโควิด 19 สู่ : การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล และการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็กปฐมวัย

July 9, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 13”

Prev page

Next page