ผลงานวิจัย

March 18, 2021

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable university)

March 18, 2021

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดอบรมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory : ESPReL)

March 17, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans” (COVIDNEd 2021)

March 17, 2021

มหิดลสาร เดือนเมษายน 2564

Prev page

Next page