เดือนสิงหาคม 2563


ผลงานวิจัย

August 29, 2020

คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

August 29, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563

August 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

August 27, 2020

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม “บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal”

Prev page

Next page