ผลงานวิจัย

March 18, 2023

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

March 17, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pi Day: International Day of Mathematics

March 17, 2023

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย “DCU สู่ปัญญาของแผ่นดิน”

March 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา”

Prev page

Next page