Research 

April 26, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษา จัดกิจกรรม Town Hall Meetings ในหัวข้อ “การจัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

April 26, 2023

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์”

April 26, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

April 26, 2023

ม.มหิดล ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก)

Prev page

Next page