Research 

December 18, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 7”

December 18, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาสำหรับกลุ่มแรงงานและบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในไทยทั้งในฐานะประเทศปลายทางและต้นทาง”

December 17, 2021

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 18 ปี

December 17, 2021

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 3/2564

Prev page

Next page