November


Research 

November 21, 2018

พิธีเปิดนิทรรศการ Vivid kids ออกแบบ ภายใต้โครงการ“วิวิธชาติพันธุ์” Vivid Ethnicity Special Exhibition

November 21, 2018

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

November 21, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลของสมุนไพรของประเทศ

November 21, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภาคี

Prev page

Next page