Research 

January 15, 2024

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ ในกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

January 15, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 22

January 14, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “Thailand Kids Awards 2024“ สาขา รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างสรรค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี

January 14, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 2

Prev page

Next page