Research 

September 21, 2020

วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

September 18, 2020

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

September 18, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / วิทยาลัยราชสุดา /สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

September 18, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

Prev page

Next page