Research 

October 19, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย! มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก

October 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

October 16, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563

October 15, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด

Prev page

Next page