Research 

April 8, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงอว.

April 8, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการอบรม System for sustainable performance excellence ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

April 8, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดงาน MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ครั้งที่ 4: จากงานวิจัยสู่นโยบายชี้นำสังคมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

April 5, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรม

Prev page

Next page