Research 

November 25, 2022

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการอบรม Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการอบรม Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment
November 25, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Sussex สหราชอาณาจักร

November 24, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 8/2565

November 24, 2022

กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)

Prev page

Next page