Research 

July 5, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนของ Advance HE และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร

July 4, 2023

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566จัย รุ่นที่ 5

July 4, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Inner Mongolia Medical University (IMMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

July 4, 2023

ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Policy Roundtable and Workshops on “Southeast Asian Tourism after COVID-19: Pathways towards Resilience and Sustainability”

Prev page

Next page