Research 

October 31, 2023

มหิดลสาร เดือนพฤศจิกายน 2566

October 30, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 19 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร (AgBiotech Consortium)

October 30, 2023

ม.มหิดล ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าหารือการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Medical & Wellness Economy และ Wellness Tourism ของประเทศไทย

October 28, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ 35 (9/2566) เรื่อง “ทักษะแห่งการเอาตัวรอด (AQ) และ การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการของเด็กตามวัย”

Prev page

Next page