Research 

June 26, 2023

นักวิจัย ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony 2023)

June 26, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับ Universite Paris-EST Creteil (UPEC) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

June 25, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2566 ในหัวข้อ “ดูแลจิตใจลูกอย่างไร เมื่อพ่อ แม่แยกทางกัน”

June 24, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Prev page

Next page