คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อยทั่วไป

คำถามด้านการเดินทาง

การเดินทางมามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รถรางมี 4 สาย
สายสีเขียว
บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ฯ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – หอสมุด – คณะสิ่งแวดล้อมฯ – สถาบันวิจัยโภชนาการ – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

สายสีน้ำเงิน
บ้านมหิดล – อาคารอนุรักษ์ – ลานจอดรถ4 – คณะสัตวแพทย์ – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คอนโด – สนามฟุตบอล3 – คณะศิลปศาสตร์ – คณะกายภาพบำบัด – โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี – คณะเทคนิคการแพทย์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม – สถาบันโมเลกุล – ประตู3 – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันอาเซียน – เรือนไทย -สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลานจอดรถ2 – อุทยานสิรีรุกชาติ – ลานจอดรถ5 – บ้านมหิดล

สายสีแดง
บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางค์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – แปลงผักปลอดสารพิษ – โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี – หอพักพยาบาลรามาธิบดี – คอนโด – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คณะศาสณศึกษา – สนามเปตอง – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

สาย OP-MLC
อาคารศูนย์การเรียนรู้ – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – วิทยาลัยนานาชาติ (อาคารอาทิตยาทร) – คณะพยาบาลศาสตร์ – สถาบันสุขภาพอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อาคารศูนย์การเรียนรู้

ลานจอดรถในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลานจอดรถมีทั้งหมด 5 ลาน ดังนี้
ลานจอดรถ 1 – คณะศิลปศาสตร์
ลานจอดรถ 2 – มหิดลสิทธาคาร
ลานจอดรถ 3 – คณะเทคนิคการแพทย์
ลานจอดรถ 4 – แหล่งสันทนาการทางน้ำ ติดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ลานจอดรถ 5 – อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คำถามด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โรงอาหารมี 11 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1 และ ชั้น 2
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
3) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชั้น 1
4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น 2
5) คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1
6) คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1
7) คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1
8) วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 2
9) วิทยาลัยนานาชาติ อาคารอทิตยาทร ชั้น 1
10) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้น 1
11) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ติดต่อหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา โทร 02-441-9116

ร้านสะดวกซื้อ

มี 7 ร้าน ดังนี้
FamilyMart (แฟมิลี่มาร์ท)

  • ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1

Get it Supermarket (เก็ทอิทซูเปอร์มาร์เก็ต)

  • อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้น 1

7-Eleven (เซเว่น-อีเลฟเว่น)

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1
  • คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
  • วิทยาลัยนานาชาติ อาคารอทิตยาทร ชั้น 1
  • หอ 11 (บ้านศรีตรัง)
  • อาคารชุดพักอาศัย

คำถามเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่

การซื้อเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

ร้าน Harmony (ฮาร์โมนี) มี 2 สาขา
1) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
2) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1