July


Research 

July 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9

July 24, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

July 24, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

July 24, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์วิศวกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Prev page

Next page