Research 

September 27, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” ประจำปี 2565 (MUSEF 2022) ภายใต้แนวคิด “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี”

September 27, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “U2Tของดีอำนาจเจริญ” โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

September 27, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการโครงการวิจัย “การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3”

September 26, 2022

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โปแลนด์

Prev page

Next page