February 2021


Research 

February 17, 2021

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ประชุมหารือวางแผนแม่บทระยะ 5 ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

February 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

February 11, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนส่งเสริมงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืน

February 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล

Prev page

Next page