September 2021


Research 

September 8, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

September 6, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

September 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”

September 4, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3”

Prev page

Next page