Research 

December 22, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล ประชุมโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation: Phase 2 ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

December 21, 2022

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดบรรยายทางวิชาการระดับนานาชาติ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

December 21, 2022

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

December 21, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สวทช. JAXA และหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ประกาศความสำเร็จของโครงการ AHiS Mission II ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศแก่ 21 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

Prev page

Next page