Research 

June 19, 2023

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ให้กับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1

June 18, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

June 17, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 22”

June 16, 2023

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 5/2566 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page