October 2563


Research 

October 31, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”

October 29, 2020

ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

October 29, 2020

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

October 29, 2020

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Bio Asia Pacific 2020

Prev page

Next page