ผลงานวิจัย

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ RMIT University เครือรัฐออสเตรเลีย

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองแผนงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบการจัดทำ การบริหารและติดตามงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านข้อมูล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3) (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022)

November 9, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) จากบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นคนไม่รู้อันตราย”

Prev page

Next page