ผลงานวิจัย

October 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือการดำเนินงานและสนับสนุนผลงานวิจัย วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

October 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 6, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ครั้งที่ 3: ภูมิภาคภาคเหนือ

Prev page

Next page