ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากอธิการบดี

กว่า 120 ปี เริ่มตั้งแต่ “โรงศิริราชพยาบาล” ในปี 2431 มาสู่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”

บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ซึ่งไม่ใช่เพียงความรู้ในตำรา แต่รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโลกปัจจุบัน เพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันไม่เพียงรู้แจ้งหรือ “รู้ลึก” ในศาสตร์ หรืออาชีพของตนเท่านั้น แต่ต้อง “รู้กว้าง” ในทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานคือ การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ปรับตัวได้ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สื่อสารได้ดีมีประสิทธิภาพ หมั่นพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาทุกระดับ หรือคุณสมบัติ global professional เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกไปเป็น Global Citizen ภายใต้พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนก “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind” ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และ เป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” อย่างแท้จริงด้วยแนวทางการดำเนินการหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1. การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ 2. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมปลูกฝัง Innovation Culture 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพภายในของตนเอง และ 4. การสร้างวินัยองค์กรที่เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม และการสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบบูรณาการ

จากแนวทางสำคัญข้างต้น เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านศาสตร์และศิลป์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรผู้มากประสบการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญา ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม และประเทศชาติสมดังปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล