ผลงานวิจัย

December 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (MU-ADP : Q&A)

December 20, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 “The Future of Higher Education”

December 20, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมขอบเขตความร่วมมืองานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

December 20, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Prev page

Next page